AÇIK KALP CERRAHİ ÖRTÜ SETİ

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Açık Kalp Cerrahi Örtü Seti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/36321

 

1-İdarenin
a) Adı : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : Denizer Caddesi Cevizli Kavşağı No:2 34846 Cevizli KARTAL/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165001500 - 2164591004
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Açık Kalp Cerrahi Örtü Seti
b) Niteliği, türü ve miktarı : 4.500 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TC. Sağlık Bakanlığı Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Medikal Depo
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak olup, idarenin yazılı talebi doğrultusunda 5 (beş) takvim günü içinde peyder pey olarak ilgili depoya teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 21.02.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu (Denizer Cad. Cevizli Kavşağı No: 2 34846 Cevizli-Kartal/İSTANBUL)


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
İstekliler, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler için, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği kapsamında düzenlenen Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesinin bilgilerini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmeli, idare istediği takdirde sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İstekliler; Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, ihale tarihi itibari ile, teklif ettiği tıbbi cihazların/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayıt bildirim işlemlerini yapmış olması ve teklif edilen tıbbi cihazlar/ürünler için TITUBB/ÜTS'de "Sağlık Bakanlığı tarafından onaylıdır" ibaresinin bulunması gerekmektedir. İstekliler TITUBB/ÜTS numaralarına ait bilgileri  yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.
- İstekliler, teklif ettiği ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma-ana bayii) olduklarına dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini, imalatçı veya ithalatçısı olmadığı durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TITUBB/ÜTS kayıt ve bildirimini yeterlilik bilgileri tablosunda beyan etmelidirler.
- Sağlık Bakanlığının 2022/2 sayılı genelgesi gereği, teklif edilen ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TITUBB/ÜTS'ne kayıt veya bildirim işlemi aranmaz, bu durumda üreticinin veya ithalatçının Yönetmelik kapsamında olmadığına dair beyanını yeterlilik bilgileri tablosunda belirtmelidirler. İdare  istediği takdirde sunmalıdırlar.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
İhale için numune teslim edilmeyecektir. Ancak;
İsteklilerden değerlendirme aşamasında İdare gerekli görürse numune talebinde bulunabilir. Numune istem yazısı EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden tebliğ edilecektir. İstekliler yazının tebliğini takip eden 3 iş günü içinde 3 (üç) adet numune İdareye teslim edeceklerdir. Ayrıca numunelerin üzerinde firma adı, hangi kaleme veya kısıma ait olduğu (kalem/kısım numarası) kesinlikle yazılmalıdır. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Numunelerin değerlendirilmesi esnasında İdare tarafından gerek görüldüğü taktirde firmadan tekrar numune istenebilecektir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01970619