1 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAY MAKASLARI İÇİN 15 ADET GÖBEK SATIN ALINACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL)

İhale Kayıt Numarası : 2024/265830
İşin Adı : 1 Bölge Müdürlüğü Marmaray Makasları İçin 15 Adet Göbek Temini İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716
b) Telefon ve faks numarası : 2163488020-381 - 2164148740
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MARMARAY MAKASLARI İÇİN 15 ADET GÖBEK TEMİNİ R140 Göbek Temini Adet 1 R190 Göbek Temini Adet 2 R300 Göbek Temini Adet 1 R500 Göbek Temini Adet 11
b) Teslim [yeri / yerleri] : 1.Bölge Müdürlüğü Mıntıkası 13 Demiryolu Bakım Müdürlüğü / Haydarpaşa
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasından sonra yer teslimine müteakip Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 12 (on iki) aydır. Teslim programına uygun olarak teslim edilecektir
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : TCDD 1.Bölge Müdürlüğü Komisyon Bürosu Gar Binası 1.(Asma Kat Haydarpaşa /Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 02.04.2024 - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

Yukarıda belirtilen Mal alımımız Yerli veya Yabancı İsteklilerden teklif alınmak suretiyle 4734 sayılı KİK’in 3/g maddesi kapsamında TCDD Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinin 15. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5- Tekliflerin TCDD 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ  Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  02.04.2024 Tarih  Saat 14:30 kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. Posta veya Kargo kaynaklı her türlü gecikme veya sorun İdaremiz Sorumlu değildir.  

6- İhale dokümanı Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL  34744  görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale doküman bedeli 1.500,00 TL (KDV Dahil) olup; TCDD İşletmesi 1.Bölge Müdürlüğü Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü Veznesi  Haydarpaşa / İSTANBUL teşekkülümüz veznesine yatırmak veya TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Hesabına  IBAN:TR080001500158007293444639  Havale yapmak kaydıyla  TCDD 1.Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğinden temin edilebilir.

Not: İhale dokümanı satın alındndiğina dair Dekont İhale zarfına konunylacaktır.Yatırılan veya Havele edilen dekontta işin adı veya İKN’si mutlaka yazılmalıdır. Aksi takdirde teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7- Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.   

8- Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir.

#ilangovtr Basın No ILN01999561